NOVá MAPA KROK ZA KROKOM PRE PROJEKTOVú DOKUMENTáCIU

Nová mapa krok za krokom pre projektovú dokumentáciu

Nová mapa krok za krokom pre projektovú dokumentáciu

Blog Article

Bim for you je spoločnosť, ktorá sa zaoberá najmodernejšími riešeniami v oblastí stavebníctva, hlavne rekonštrukcií. Ide o kompletné vytvorenie 3d modelov (mračná bodov) vďaka 3d technológii laserových skenerov, ktoré následne použijeme ako podklad pre veľmi presné vymodelovanie existujúceho stavu 3d modelu v programe Revit, ktorý následne slúži na vypracovanie búracích prác a finálneho nového stavu budovy. Samozrejmosťou je aj možnosť vytvorenia finálnej vizualizácie daného objektu. Hoci sme novou spoločnosťou, máme už takmer 7 ročné skúsenosti s prácou s komplexným BIM modelovaním, tvorbou následnej požadovanej projektovej dokumentácie a tvorbou vizualizácií. Použitím 3d laserových skenerov sa snažíme o spresnenie a hlavne o úsporu času a nákladov pri celom procese projektovania.
Vďaka veľmi presnému podkladu je tým pádom samozrejmá aj značná úspora pri počítaní výkazu výmer búracích prác a nových konštrukcií, čo sa zohľadní aj v celkovej sume za komplet realizáciu danej rekonštrukcie. Veľa krát sa stáva, že už neexistuje žiadna dokumentácia, alebo je veľmi nedostačujúca a tým pádom reálne vymodelovanie skutkového stavu je extrémne obtiažne. Avšak s mračnom bodov z laserového skeneru a pri zohľadnení určitej tolerancie pri modelovaní je výsledný model asi najpresnejší k skutkovému stavu konštrukcie, tým pádom nastáva veľká úspora na celkových nákladoch pri rekonštrukciách.

Prenájom 3d laserového skenera
Ponúkame pre Vás prenájom samostatného 3D laserového skenera Faro Focus S70, podľa vopred dohodnutých obchodných podmienok. Taktiež aj v prípade nejasností veľmi radi pomôžeme s hocijakými pripomienkami.

Vďaka najmodernejšej 3d technológií dokážete veľmi rýchlo zamerať hocijaké prostredie, exteriér alebo interiér budovy vo veľmi krátkom čase. Následne sprocesujete vytvorené body skenovania a v programe automicky vytvoríte mračno bodov, ktoré sa ďalej používa ako extrémne presný podklad, buď v oblasti stavebníctva, filmu, alebo pri zdokumentovaní dopravných nehôd a podobné.

3d laserové skenovanie
3d laserové skenovanie je bezkontaktná forma zachytávania všetkých okolitých povrchov a hrán do digitálnej formy za pomoci laserového lúča. Výsledkom po spracovaní jednotlivých bodov je tzv. mračno bodov, ktoré predstavuje veľmi presnú digitálnu kópiu daného objektu.
Ide o extrémne presnú metódu digitalizácie stavieb alebo miest, kde pri nasledujúcej správnej práci s mračnom bodov, viete časovo veľmi efektívne analyzovať dané miesto, alebo pri rekonštrukciách vznikne značná úspora finálnych nákladov pre veľmi malé odchýlky vypracovanej dokumentácie od jestvujúceho stavu objektu.

BIM model
Vďaka presným podkladom z 3d laserového skenovania vieme zabezpečiť aj vytvorenie komplet 3D BIM jestvujúceho modelu v programe Revit.
Máme mnohoročné skúsenosti s BIM modelovaním, ktoré vie veľmi pomôcť celkovému procesu tvorenia dokumentácie a šetrenia nákladov, preto implementovanie 3d laserového skenovania jestvujúcej stavby pri rekonštrukciách do 3d BIM modelovania, bola pre nás otázkou len ďalšieho zefektívnenia celkovej práce.

Komplet modelovanie prebieha v programe Autodesk Revit, ktorý svojou komplexnosťou dokáže naozaj pokryť modelovanie všetkých druhov stavieb od A až po Z. Taktiež si vytvárame mnoho šikovných modulových rodín (Revit Family), ktoré majú parametrickú schopnosť, čo vo výsledku pri správnom využití, vedia ušetriť mnohé hodiny prác na projektovaní a modelovaní.

Náš 3d skenovanie postup pri BIM modelovaní rekonštrukcie:
• obrdžanie podkladov v 2D,3D, alebo pri starých, neúplných alebo neexistujúcich podkladov vytvorenie jestvujúceho modelu (mračno bodov) vďaka 3D laserovému skeneru (najpresnejšia metóda)

• 3D vymodelovanie jestvujúceho stavu v programe Revit na základe mračna bodov alebo jestvujúcej dokumentácie

• modelovanie búracích prác a nového stavu konštrukcie za pomoci fázovania modelu v Revite

• vypracovanie 2D dokumentácie na všetky stupne povolení (DUR,DSP,DRS,TENDER ,...)pre jestvujúci stav, búrací stav, nový stav

• samozrejmosťou je implementácia 3D aj 2D do cloudových služieb, pre lepšiu komunikáciu s investorom a zhotoviteľom (napríklad BIM 360 a podobné...)

• vytvorenie aj dodatočných parametrov pre IFC model, ktorý sa následne použije pre presné nacenenie nákladov (napr. pre software CENKROS a podobné...)

• vypracovanie aj finálnej vizualizácie z 3D modelu

Výhody BIM modelovania pre investora:

• úprava návrhu už vo veľmi skorých fázach projektovania,

• jednoduchý odhad zmien na finálnu cenu projektu alebo stavby ,

• Presnejší odhad nákladov pre jednotlivé fázy výstavby,

• Menšie riziko chýb v projektovaní,

• Šetrenie celkových nákladov a času,

• Efektívny nástroj pre spravovanie budovy a jeho údržbu.

Report this page